cadet isaf pzz icm windguru

poprzednia strona 2002 - 2011 |

Uwaga Uwaga!!!! Zmiany w systemie rozgrywania MP Sprint

Prosimy wszystkich zawodników startujących w MP w formule Sprint o zapoznanie się z załącznikiem:

ZAŁĄCZNIK Q
Wersja 2017-06-12
BEZPOŚREDNIE SĘDZIOWANIE WYŚCIGU FLOTY
Instrukcja żeglugi zmienia definicje: Kurs właściwy oraz przepisy: 20, 28.2, 44, 60, 61, 62, 63, 64.1,
65, 66, 70 i B5.
Q1 ZMIANY W PRZEPISACH
Dodatkowe zmiany w przepisach odnoszą się do punktów Q2, Q3, Q4 i Q5.
Q1.1 Zmiany w Definicjach i Przepisach Części 2 i Części 4
(a) Dodaje się do definicji Kurs właściwy: „Jacht przyjmujący karę lub manewrujący w celu przyjęcia kary nie żegluje kursem właściwym.”
(b) Gdy obowiązuje przepis 20, wymagane są następujące sygnały ramieniem w uzupełnieniu do okrzyku:
(1) dla „Miejsca do zwrotu na wiatr” powtarzające się wyraźne wskazywanie w kierunku wiatru: oraz
(2) dla „Rób zwrot na wiatr” powtarzające się oraz wyraźne wskazywanie na drugi jacht i machanie ręką w kierunku wiatru.
Przepis Q1.1(b) nie stosuje się do desek z żaglem.
Q1.2 Zmiany w przepisach dotyczących Protestu, Prośby o zadośćuczynienie,
Kary i Uniewinnienia
(a) Pierwsze zdanie w przepisie 44.1 jest zastąpione przez: „Jacht może przyjąć Karę jednego obrotu zgodnie z przepisem 44.2, gdy podczas incydentu w wyścigu mógł złamać jeden lub więcej przepisów Części 2 (z wyjątkiem przepisu 14, gdy spowodował uszkodzenie sprzętu lub obrażenie ciała) lub przepis 31 lub przepis 42.”
(b) Dla desek z żaglem karą jednego obrotu jest obrót o 360 stopni bez wymagań odnośnie zwrotu na wiatr i zwrotu z wiatrem.
(c) Przepis 60.1 jest zastąpiony przez: „Jacht może protestować inny jacht lub prosić
o zadośćuczynienie jak określono to w instrukcjach Q2.1 i Q2.4.”
(d) Trzecie zdanie w przepisie 61.1(a) oraz cały przepis 61.1(a)(2) jest skreślony. Przepis B5 jest skreślony.
(e) Przepisy 62.1(a), (b) i (d) są skreślone. W wyścigu, w którym niniejszy załącznik ma zastosowanie, punktacja nie może być skorygowana za zadośćuczynienie przyznane na mocy któregokolwiek z powyższych przepisów w poprzednim wyścigu.
(f) Przepis 64.1(a) jest zmieniony tak, że uniewinnienie jachtu może być zastosowane przez arbitrów bez rozpatrywania, i jest nadrzędne wobec jakiegokolwiek zapisu niniejszego załącznika pozostającego z nim w konflikcie.
(g) Przepisy P1 i P4 nie mają zastosowania.
Q2 PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE JACHTU
Q2.1 Jacht będący w wyścigu, może protestować inny jacht na podstawie przepisów Części 2 (z wyjątkiem przepisu 14), ale tylko za incydent, w którym brał udział, albo z przepisu 31 lub przepisu 42. Aby to uczynić, musi on krzyknąć „Protest” i wyraźnie wystawić czerwoną flagę przy pierwszej nadarzającej się okazji dla każdego z nich. Jacht musi opuścić flagę przed albo przy pierwszej nadarzającej się okazji po tym, gdy jacht biorący udział w incydencie przyjmie dobrowolnie karę lub po decyzji arbitra. Deski z żaglem nie muszą wystawiać czerwonej flagi.
ver. 2017- 06 -12
Q2.2 Jacht, który protestuje, jak określono w instrukcji Q2.1 nie ma prawa do rozpatrywania protestu. Zamiast tego jacht, który brał udział w incydencie może potwierdzić złamanie przepisu przez natychmiastowe przyjęcie kary Jednego Obrotu jak opisano w przepisie 44.2. Arbiter może ukarać każdy jacht, który złamał przepis i nie został uniewinniony, chyba że jacht przyjął dobrowolnie karę.
Q2.3 Na linii mety, Komisja Regatowa poinformuje zawodników o kolejności jachtów na mecie lub poda skróty stosowane w punktacji, a następnie niezwłocznie wywiesi flagę B z jednym sygnałem dźwiękowym. Flaga B zostanie opuszczona po dwóch minutach wraz z jednym sygnałem dźwiękowym. Jeśli komisja regatowa zmieni informacje o punktacji umieszczone na linii mety, podczas gdy flaga B zostanie wywieszona, zostanie wywieszona flaga L z jednym dźwiękiem. Flaga B będzie nadal wywieszona przez co najmniej dwie minuty po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.
Q2.4 Jacht zamierzający:
(a) protestować inny jacht za złamanie przepisu innego niż przewiduje instrukcja Q3.2 lub
przepis 28 albo przepisu wymienionego w instrukcji Q2.1,
(b) protestować inny jacht na podstawie przepisu 14, jeżeli nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenie ciała, albo
(c) prosić o zadośćuczynienie,
musi niezwłocznie poinformować o tym Komisję Regatową przed lub w trakcie wywieszenia flagi B. Ten sam limit czasu dotyczy protestów składanych na podstawie instrukcji Q5.5. Zespół protestowy może wydłużyć ten limit, jeżeli istnieją ku temu rozsądne powody.
Q2.5 Komisja Regatowa natychmiast poinformuje zespół protestowy o wszystkich protestach
i prośbach o zadośćuczynienie wniesionych na podstawie instrukcji Q2.4.
Q3 SYGNAŁY PODAWANE PRZEZ ARBITRÓW I NAŁOŻONE KARY
Q3.1 Decyzje będą sygnalizowane przez arbitrów w następujący sposób:
(a) flaga zielona lub zielono-biała z pojedynczym długim sygnałem dźwiękowym oznacza:
„Nie ma kary”
(b) flaga czerwona z pojedynczym długim sygnałem dźwiękowym oznacza „Kara jest nałożona lub kara pozostaje”. Arbiter okrzykiem lub sygnałem zidentyfikuje każdy ukarany jacht.
(c) flaga czarna z pojedynczym długim sygnałem dźwiękowym oznacza „Jacht jest zdyskwalifikowany”. Arbiter okrzykiem lub sygnałem zidentyfikuje zdyskwalifikowany jacht.
Q3.2 (a) Jacht ukarany na podstawie instrukcji Q3.1(b) musi przyjąć karę Jednego Obrotu jak
opisano w przepisie 44.2.
(b) Jacht zdyskwalifikowany na podstawie instrukcji Q3.1(c) musi natychmiast opuścić trasę wyścigu.
Q4 KARY I PROTESTY INICJOWANE PRZEZ ARBITRA: OKRĄŻANIE LUB MIJANIE ZNAKÓW
Q 4.1 Gdy jacht:
(a) złamał przepis 31 i nie przyjął kary, (b) złamał przepis 42,
(c) uzyskał korzyść pomimo przyjęcia kary (d) świadomie złamał przepis,
(e) złamał zasady współzawodnictwa sportowego lub
(f) nie zastosował się do instrukcji Q3.2 albo nie przyjął kary sygnalizowanej przez arbitra.
Arbiter może ukarać go bez protestu innego jachtu. Arbiter może nałożyć jedną lub więcej kar jednego obrotu, które muszą być wykonane zgodnie z przepisem 44.2, każdorazowo sygnalizując to zgodnie z instrukcją Q3.1(b), albo zdyskwalifikować go zgodnie z instrukcją Q3.1(c), albo złożyć raport o incydencie do Zespołu protestowego w celu podjęcia dalszych działań. Jeśli jacht jest ukarany na podstawie instrukcji Q4.1(f) za nie wykonanie kary lub jej nieprawidłowe wykonanie, pierwotna kara jest usunięta.
ver. 2017- 06 -12
Q 4.2 Ostatnie zdanie przepisu 28.2 zostaje zmienione na „Jacht może naprawić błędy w celu spełnienia tego przepisu pod warunkiem, że nie okrąży następnego znaku lub nie ukończy”. Jacht, który nie naprawi takiego błędu, zostanie zdyskwalifikowana zgodnie z instrukcją Q3.1(c).
Q4.3 Arbiter, który zdecyduje, bazując na własnej obserwacji albo raporcie otrzymanym z innego źródła, że jacht mógł złamać przepis, inny niż instrukcja Q3.2 albo przepis 28 albo przepis wymieniony w instrukcji Q2.1, może poinformować zespół protestowy celem podjęcia działania zgodnie z przepisem 60.3. Jednakże nie będzie on informował on zespołu protestowego o rzekomym złamaniu przepisu 14, gdy nie ma uszkodzenia sprzętu lub zranienia
Q5 PROTESTY; PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE ALBO WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA; ODWOŁANIA; INNE PROCEDURY
Q5.1 Żadne czynności nie mogą być podejmowane w stosunku do działań dokonanych przez arbitrów lub ich braku.
Q5.2 Jacht nie może bazować w odwołaniu na zarzucie niewłaściwego działania, braku działania lub decyzji arbitrów lub zespołu protestowego. W przepisie 66 trzecie zdanie jest zmienione na:
„Strona w proteście nie może prosić o wznowienie rozpatrywania”.
Q 5.3 (a) Protesty i prośby o zadośćuczynienie nie muszą być na piśmie.
(b) Zespół protestowy może zebrać dowody i przeprowadzić rozpatrywanie w dowolny sposób, jaki uważa za właściwy i może zakomunikować swoją decyzję ustnie.
(c) Jeśli zespół protestowy uzna, że złamanie przepisu nie miało wpływu na wynik wyścigu, może nałożyć karę punktową lub ułamka punktów lub przyjąć inne rozwiązanie, które uzna za słuszne, co może oznaczać nie nałożenie żadnej kary.
(d) Jeśli zespół protestowy ukarze jacht zgodnie z instrukcją Q5.3 lub jeśli zastosowana zostanie standardowa kara, wszystkie pozostałe jachty zostaną poinformowane o zmianie wyniku ukaranego jachtu.
Q5.4 Komisja regatowa nie będzie protestować jachtu.
Q5.5 Zespół protestowy może protestować jacht zgodnie z przepisem 60.3. Jednakże, nie będzie protestować jachtu za złamanie instrukcji Q3.2 lub przepisu 28 lub przepisu wymienionego w instrukcji Q2.1, albo przepisu 14 chyba, że nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub zranienie.

Pozdrawiamy zarząd PSKC

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*